21

Konferencja Naukowo-Techniczna

WODA – ŚCIEKI – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO

Licheń Stary k. Konin 20 – 22.03.2024 r.

PATRONAT HONOROWY


Jedna z największych, prestiżowych konferencji dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce


Na zeszłoroczną edycję zgłosiło się blisko 320 osób z branży wod-kan z całego kraju


Konferencja Licheńska – tu wypada bywać

Tak wyglądała poprzednia XX edycja


Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas w grupie znajomych i przyjaciół. Mamy nadzieje,
że zarówno poziom merytoryczny konferencji jak i rozmowy kuluarowe połączone z odpoczynkiem
były dobrym przerywnikiem w codziennie wykonywanej pracy.

Na konferencję w 2023r zostało zgłoszonych blisko 320 osób z przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych
(w tym blisko 40 prezesów pwików) oraz branżowych firm komercyjnych z całego kraju.

Było nam bardzo miło się z wami wszystkimi znowu spotkać.

Już dzisiaj zapraszamy na XXI edycję konferencji, która odbędzie się 20-22.03.2024,
oczywiście w hotelu Atut, Licheń Stary. Kartę zgłoszeniową można pobrać w sekcji “Zgłoszenie”.

Program ramowy konferencji

20 mar 2024

Środa

Od godz. 15:00
Możliwość korzystania z basenu, kompleksu saun oraz tężni
Możliwość korzystania z zarezerwowanej sali bowlingowej

19:00
Kolacja i rozmowy koleżeńskie (strój nieformalny)

20 mar 2024
21 mar 2024

Czwartek

9:00 – 18:30
Prezentacja referatów konferencyjnych

20:30
Uroczysta kolacja towarzyska

21:30 – 0:30
MINIKASYNO Ruletka, Black Jack, Kości

21 mar 2024
22 mar 2024

Piątek

9:00 – 14:00
Prezentacja referatów konferencyjnych

14:00
Obiad

22 mar 2024


Spodziewamy się gościć następujących autorów referatów


dr hab. Michał Michałkiewicz


dr inż. Dariusz Latawiec 


dr Eugeniusz Klaczyński 


dr inż. Łukasz Weber 


dr Tomasz Górka 


prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański 


mgr inż. Iwona Lasocka-Gomuła


mgr inż. Mirosław Prusaczyk


mgr inż. Wojciech Przywecki


dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski


dr hab. Joanna Jeż-Walkowiak


dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka


dr hab. inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk


mgr inż. Maciej Kita


mgr inż. Agata Malec


dr inż. Wojciech Koral


mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska


dr inż. Piotr Tuz


dr inż. Tadeusz Rzepecki


mec. Zygmunt Jerzmanowski


mec. Łukasz Ciszewski


mgr Anna Głowacz


mec. Mateusz Faron


mec. Mateusz Karciarz

i wielu innych

Poniżej przedstawiamy wstępny spis referatów, jest on systematycznie uzupełniany wraz z ich napływem od wykładowców

mec. Zygmunt Jerzmanowski

Ład czy Nieład korporacyjny w spółkach wodociągowych
a w nim m.in.
– nadzór na spółkami ze strony burmistrza, komisji rewizyjnej, radnych
– czy w spółkach występuje nepotyzm w zakresie obsady funkcji kierowniczych i nadzorczych
– czy w spółkach panuje jawność czy ukrywanie kluczowych informacji o spółce
– ustawa o zasadach wynagradzania członków organów spółek w praktyce

mec. Łukasz Ciszewski

Najistotniejsze, aktualne problemy prawne branży w świetle zmian legislacyjnych, orzecznictwa i praktyki organów regulacyjnych

mec. Mateusz Faron

Przelewy burzowe – praktyczne spojrzenie na najnowszą nowelizację Prawa wodnego

mec. Mateusz Karciarz

Doręczenia elektroniczne w spółkach komunalnych – nowe zmiany od 10 grudnia 2023 r.

dr Tomasz Górka

Jak przedłużyć życie studniom głębinowym? Ocena strefowej wydajności otworów eksploatacyjnych
Mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody do odbiorców, kluczowe jest sprawne funkcjonowanie ujęć wody pitnej z najdłuższą żywotnością produkcyjną. Rozwiązania monitoringowe, bazujące na ocenie sprawności studni na podstawie spadku jej wydajności jednostkowej w czasie, często jednak okazują się niewystarczające dla zrozumienia kompleksu procesów powodujących ten spadek. W celu minimalizacji ryzyka przedwczesnego wyłączenia otworów produkcyjnych z eksploatacji, a przez to zapewnienia ciągłości pracy ujęć wód podziemnych, na przykładach z badań realizowanych dla sektora WOD-KAN, zaprezentowane zostaną monitoringowe techniki badawcze, umożliwiające strefową (odcinkową) analizę wydajności filtra studziennego.

dr hab. Joanna Świetlik , mgr inż. Iwona Lasocka-Gomuła

Czynniki wpływające na rozwój biofilmu w przewodach wodociągowych
W prezentacji zostaną omówione procesy jednostkowe, w których biofilm bakteryjny odgrywa pozytywną rolę ograniczając zmiany jakości wody kierowanej do sieci dystrybucyjnej.

mgr inż. Mirosław Prusaczyk

Błędy w projektach w zakresie elektrycznym, coraz większy udział urządzeń elektrycznych w procesie przetłaczania, uzdatniania wody i stabilizacji ciśnień w sieci wodociągowej
-krótki rys historyczny z porównaniem praw fizyki, zasad w branży wodociągowej i elektrycznej
– algorytmy sterowania w aplikacjach SCADA, błędy prowadzące do awarii powstania rezonansu w sieci wodociągowej
– zastosowanie pomp tłoczących wodę w sieci wodociągowej, a eliminacja zbiorników wieżowych zyski i straty
– projekty automatyki, sterowania, zasilania pomp bez udziału osób z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w branży elektrycznej

dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski, dr inż. Paulina Szulc-Kłosińska

Emisje gazów cieplarnianych z oczyszczalni ścieków

prof. dr hab. inż. Marek Sozański, dr hab. Joanna Jeż-Walkowiak Joanna, dr inż. Łukasz Weber

Badania efektów usuwania wybranych Lotnych Związków Organicznych z wody podziemnej w oparciu o proces desorpcji

dr inż. Piotr Tuz

Proste rzeczy pomagają wygenerować dodatkowe dochody – case study
Inspirujący przegląd możliwości, jakie drzemią w sektorze wodociągów i zachęta do podejmowania działań mających na celu zwiększenie dochodów przy niewielkim nakładzie inwestycyjnym. Konkretne przykłady i strategie z sukcesem zastosowane przez autora w polskich przedsiębiorstwach wod-kan, które przyczyniły się do zwiększenia efektywności operacyjnej i generowania dodatkowych zysków.

dr inż. Tadeusz Rzepecki

Kompleksowa ochrona infiltracyjnego ujęcia wody nad Dunajcem dla Tarnowa w warunkach silnej antropopresji
Ujęcie wody dla Tarnowa tzw. infiltracyjne w Kępie Bogumiłowickiej nad Dunajcem znajduje się w obszarze oddziaływania dwóch ruchliwych dróg wojewódzkiej i powiatowej oraz mostu kolejowego na historycznej trasie Kraków – Lwów. Ujęcie dysponuje zasobami doskonałej wody – codziennie pozyskiwane jest z niego ok. 11 000 m3 wody. Realizowane w ostatnich latach inwestycje kolejowe, drogowe, a ostatnio nowa elektrownia wodna spiętrzająca wody Dunajca w obszarze oddziaływania na wody podziemne tego ujęcia wymagały bardzo intensywnych prac zabezpieczających ujęcie przed skutkami eksploatacji tych inwestycji na jakość ujmowanej wody. Pełne omówienie wykonanych prac i ocena efektywności tych działań będzie tematem prezentacji na Konferencji.

mgr inż. Mirosław Prusaczyk

Regulacja ciśnień w punktach krytycznych sieci wodociągowej realizowana za pomocą wysokosprawnego silnika synchronicznego. Ocena strat hydraulicznych, wycieków oraz analiza regulacji ciśnień przy zasilaniu z kilku źródeł jednocześnie za pomocą zdalnej infrastruktury pomiarowej.

dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka, dr hab. inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk

Antybiotyki w wodach powierzchniowych – sytuacja w Europie

dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka, dr hab. inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk

Monitoring estrogenów- sterydów płciowych w wybranych elementach środowiska przy pomocy technik HPLC/MS-MS – badania własne

mgr. Anna Głowacz

Zanieczyszczenie wód podziemnych trichloroetenem i sposób rozwiązania problemu przez Odolanowski Zakład Komunalny sp. z o.o.

mgr inż. Maciej Kita, mgr inż. Agata Malec

Osiągnięcie samowystarczalności energetycznej oczyszczalni poprzez zsynchronizowanie różnych źródeł energii
Od dawna zastanawiamy się czy oczyszczalnie ścieków mogą być samowystarczalne energetycznie oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby było to możliwe. Oczywiście wiadomo, że każda oczyszczalnia jest inna i zależna od wielu uwarunkowań: wielkości, charakteru zlewni, położenia, dostępnego przemysłu, warunków terytorialnych, itp. Nie ma jednego optymalnego rozwiązania dla wszystkich oczyszczalni ścieków. Chcieliśmy zatem pokazać możliwości uzyskania samowystarczalności energetycznej dla różnorodnych oczyszczalni poprzez zsynchronizowanie różnych dostępnych na rynku i możliwych do wdrożenia na oczyszczalniach źródeł energii.

mgr inż. Maciej Kita, mgr inż. Agata Malec

Kontrowersyjne technologie oczyszczania ścieków (KOCZ, MBBR, MBR)
Podczas modernizacji oczyszczalni trudnym wyborem jest wybór dostępnych na rynku technologii oczyszczania ścieków. Projektanci często proponują nam koncepcje wariantową. Decyzję musimy podjąć sami. Warto więc znając swoją zlewnie dokonać dobrego wyboru. Dlatego postanowiliśmy, że w referacie, po krótce omówimy podstawy, wady i zalety prezentowanych kontrowersyjnych w zastosowaniu technologii. Biorąc pod uwagę wielkość oczyszczalni, charakter ścieków w zlewni oraz wymogi prawne ścieków oczyszczonych postaramy się również przedstawić, kiedy wprowadzenie poszczególnych wariantów jest korzystne, a kiedy zupełnie nieuzasadnione. Oczywiście w porównaniu nie zabraknie uwzględnienia skali kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz problemów związanych z dana technologią.

dr Eugeniusz Klaczyński 

Błędy w przygotowaniu inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Na początku planowania inwestycyjnego należy odpowiednio zdefiniować potrzeby, wykonać wariantowe koncepcje, które pomogą w wyborze właściwego rozwiązania pod względem technologicznym, uwzględniając maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów. Wnioski z koncepcji powinny być podstawą do sporządzenia wytycznych technologicznych dla projektantów przygotowujących dokumentację techniczną, dając wiedzę o rozwiązaniach i urządzeniach, które powinniśmy przewidzieć w projekcie, a także informacje ułatwiające egzekwowanie właściwego kształtu projektu przez służby techniczne inwestora. Zaprocentuje to na pewno w trakcie wyłaniania wykonawcy i późnij w czasie wieloletniej eksploatacji wybudowanej instalacji. Skutki nieprzemyślanych działań stają się piramidą problemów eksploatacyjnych, którymi nikt jednak nie będzie się chwalił. Dla inwestorów koronnym argumentem dobrej pracy projektantów i wykonawców powinien być okres bezawaryjnej pracy, świadczący o jakości zastosowanych urządzeń i rozwiązań technologicznych oraz funkcjonalności wykonanej instalacji.

Rafał Korzec

Przepływomierze elektromagnetyczne w praktyce – najczęstsze błędy podczas projektowania, doboru i instalacji przepływomierzy

Izabela Brożyna

Nowatorska technologia odwadniania w kontenerach syntetycznych

Pełna informacjaPełną informację o Konferencji możesz pobrać >tutaj<

Zgłoszenie oraz płatność do 16.02.2024 r.
Specjalna cena wyłącznie dla przedsiębiorstw oraz zakładów wod-kan
1080 zł netto + 23% VAT
Cena regularna – pozostali uczestnicy
1180 zł netto + 23% VAT

Zgłoszenia oraz płatność do 8.03.2024 r.
Specjalna cena wyłącznie dla przedsiębiorstw oraz zakładów wod-kan
1200 zł netto + 23% VAT
Cena regularna – pozostali uczestnicy
1300 zł netto + 23% VAT

Cena uczestnictwa obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji (poza noclegiem) w szczególności:
możliwość uczestniczenia w sesjach konferencji, materiały konferencyjne,
dwie kolacje towarzyskie w dniach 20 i 21.03.2024, obiady w dniach 21 i 22.03.2024
oraz całodzienne przerwy kawowe w dniach 21 i 22.03.2024

Ceny uczestnictwa w konferencji nie obejmują koszów noclegu. Nocleg jest
rezerwowany przez uczestników indywidualnie. Wszystkie informacje na ten temat
znajdują się w pkt Rezerwacja Hotelowa.


ZgłoszenieKartę zgłoszeniową możesz pobrać >tutaj<
Po wypełnieniu wyślij na adres konferencja@forum-wodociagi.pl

Rezerwacja hotelowa


Uczestnicy dokonują rezerwacji hotelowej indywidualnie, bezpośrednio w recepcji hotelu „ATUT” tel. 63 270 87 00
Podając przy rezerwacji informację, że przyjeżdżacie Państwo na konferencję Woda – Ścieki – Człowiek – Środowisko,
korzystacie Państwo z wynegocjowanej przez nas zniżki. Ceny uczestnictwa w konferencji nie obejmują koszów noclegu.

W razie problemów z noclegami prosimy o kontakt:

konferencja@forum-wodociagi.pl
lub Ryszard Szambelańczyk tel. 601 775 244
lub tel. 883 718 760


UWAGA: ZE WZGLĘDU NA DOŚWIADCZENIA Z LAT UBIEGŁYCH, DUŻĄ LICZBĘ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI (+ 300 OSÓB)
I OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC W HOTELU ATUT (OK. 200 MIEJSC) PROSIMY O SZYBKA REZERWACJĘ

Kolejnymi obiektami, do których należy się kierować po zapełnianiu miejsc hotelu Atut są obiekty w kolejności jak niżej.
Są one położone w bezpośredniej bliskości hotelu Atut (do 2 km), a hotel ATUT odda do wyłącznej dyspozycji gości
konferencji busa hotelowego, który będzie przywoził i odwoził gości z nich na życzenie.

Hotel Stara Gorzelnia, ul. Klasztorna 1, 62-563 Licheń Stary
Tel. 63 27 07 380, e-mail: recepcja@staragorzelnia.pl

Pensjonat Licheń,  ul. Toruńska 4B, 62-563 Licheń Stary
tel: 785 10 10 55, email: lichen@hotellichen.pl

Pensjonat Turysta, ul. Gosławicka 4, 62-563 Licheń Stary
tel. 602 135 684, 63 270 79 96, e-mail: lichennoclegi@lm.pl

Dom noclegowy Eugenia ul. Konińska 45, 62-563 Licheń Stary
Tel. 602379935

Zapewniamy pełen komfort dowozu gości do późnych godzin nocnych.
20.03. od godz. 15:00 do 24:00
21.03 od godz. 8:30 do 2:00 w nocy
22.03 8:30-11:00LokalizacjaHotel „ATUT”
www.hotelatut.pl
ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary

Miejscowość Stary Licheń znajduje się ok. 20 km od międzynarodowej trasy A2,
przy skrzyżowaniu ze szlakami północ-południe, w odległości 15 km od Konina.

Promocja firmW trakcie Konferencji jest możliwa promocja firm w formie: wystawek,
prelekcji reklamowej, referatu technicznego, sponsora wspierającego lub sponsora głównego.
Wszystkie szczegóły dostępne są w karcie zgłoszenia promocji firmy >tutaj<

Ostateczna decyzja o przyjęciu danej formy promocji należy do organizatora, który każdorazowo musi potwierdzić jej przyjęcie.


Patronat medialny

KontaktSprawy organizacyjne:

Preferujemy kontakt email: konferencja@forum-wodociagi.pl
tel. 883 718 760

Pozostałe sprawy:

tel. 601 961 925